Program konferencji

Program konferencjiPOBIERZ

Piątek 31 marca 2023 r.

9.30 – 10.45 (sala 127)  Otwarcie konferencji i wystąpienia wprowadzające (link zielony)

Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Surówka, prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak

 1. Wystąpienie Pana JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Waldemara Tarczyńskiego
 2. Wystąpienie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
 3. Wystąpienie Pana dr hab. prof. UW Sebastiana Skuzy – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
 4. Wystąpienie Pana dr Dominika Rozkruta – Prezesa GUS  
 5. Wystąpienie Pana dr Mirosława Legutko – Prezesa KRRIO, Prezesa RIO w Krakowie
10.45 – 11.30 (sala 127)   Sesja „Młodzi naukowcy wobec problemów finansów samorządowych” (link zielony)

Prowadzący: prof. dr hab. Leszek Patrzałek, prof. dr hab. Stanisław Flejterski

 1. Iga Paszkiewicz, Justyna Pierzchała, Julia Sliż- Wpływ pandemii COVID-19 na dochody polskich województw turystycznych
 2. Wiktoria Ferenc, Wojciech Chudziński, Enzo Di Simone- Zaangażowanie finansowe powiatów w sytuacjach kryzysowych
 3. Wiktoria Wójcicka, Sabina Jakóbowska, Natalia Sobieraj, koło naukowe Trzy kwadranse – Mapa podatków lokalnych
11.30 – 11.45 przerwa
11.45 – 13.15 sesje równoległe
11.45 – 13.15 Sala zielona (sala 127) –  Sesja „Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego” (link zielony)

Prowadzący: prof. dr hab. Teresa Famulska, dr hab. prof. UEP Sławomira Kańduła

 1. dr hab. prof. SGGW Iwona Kowalska – Wynik budżetów oraz źródła finansowania deficytu jednostek samorządu terytorialnego w latach 2020 – 2021
 2. mgr Dawid Czesyk – Zasada niefunduszowania czy jednak wyjątek? Dochody celowane ustawowy trend zlecania publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego 
 3. dr Jolanta Zawora – Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu
 4. dr Agnieszka Kozera, dr Aldona Standar – Własny potencjał dochodowy małych miast w Polsce
 5. dr Monika Banaszewska – Current expenditures over term-of-office: Case of Polish municipalities

Dyskusja

11.45 – 13.15 Sala niebieska (Aula Nowa) Sesja „ Jednostki samorządu terytorialnego wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju” (link niebieski)

Prowadzący: prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz, dr hab. prof. UEP  Edyta Małecka-Ziembińska

 1. dr hab. Agnieszka Kopańska – Regionalne zróżnicowanie dotacji na efektywność energetyczną budynków w Polsce
 2. dr Daniel Budzeń, dr hab. prof. UEP Kamilla Marchewka-Bartkowiak,  Wydatki budżetowe gmin w Polsce na inwestycje. Perspektywa zielonej klasyfikacji budżetowej (green budget tagging)
 3. dr Katarzyna Owsiak, dr hab. Anna Wildowicz-Szumarska  – Wpływ zmian klimatycznych na nierówności dochodowe. Implikacje dla ubóstwa energetycznego
 4. dr hab. prof. UMCS Jolanta Szołno-Koguc, mgr Jan Braun – Finansowe instrumenty ograniczające poziom ubóstwa energetycznego – studium przypadku na przykładzie Polski
 5. dr hab. prof. US Anna -Turczak – Analiza kosztów działania systemu odbierania odpadów komunalnych w gminach województwa zachodniopomorskiego
 6. mgr Jagoda Ławniczak- Zmiany poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w powiatach województwa wielkopolskiego

Dyskusja

13.15 – 14.00 przerwa
14.00 – 15.30 sesje równoległe
14.00 – 15.30 Sala zielona (sala 127)  –  Sesja „ Jednostki samorządu terytorialnego wobec turbulencji otoczenia” (link zielony)

Prowadzący: dr hab. prof. Jolanta Szołno-Koguc, dr hab. prof. AEH Grzegorz Gołębiewski

 1. dr hab. Agnieszka Kopańska, mgr Roman Osiński – Motywacje podmiotów prywatnych do udziału w partnerstwie publiczno-prywatnym      
 2. dr hab. prof. UMCS Katarzyna Wójtowicz, dr hab. prof. UEP Sławomira Kańduła, dr Joanna Przybylska – Pomoc finansowa dla gmin w warunkach pandemii COVID-19
 3. dr Justyna Łukomska-Szarek, mgr Anna Martynko – Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu na przykładzie województw w latach 2019-2021
 4. dr Paweł Piątkowski – Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w turbulentnym otoczeniu
 5. mgr Magdalena Szymczak – Preferencje w podatku od nieruchomości jako relacja na pandemię COVID-19 na przykładzie gmin miejskich województwa śląskiego

Dyskusja

14.00 – 15.30 Sala niebieska (Aula Nowa) Sesja „Diagnoza i wyzwania w finansach samorządowych” (link niebieski)

Prowadzący: dr hab. prof. UEP Justyna Rój, dr hab. prof. UEP Maria Jastrzębska

 1. dr hab. prof. SGH Krzysztof Kluza – Deficyt, inwestycje i dług jako instrumenty kreowania politycznego cyklu wyborczego w jednostkach samorządu terytorialnego
 2. Dr hab. Prof. US Sławomir Franek – Samorządowe reguły fiskalne w krajach UE – wyzwania pocovidowe
 3. Dr Mirosław Czekaj- Fundusze stabilnościowe budżetu – doświadczenia amerykańskie
 4. Dr Marcin Będzieszak – Charakterystyka i skala zmian w dochodach i wydatkach wykazanych w wieloletnich prognozach finansowych jako skutek zmian otoczenia regulacyjnego i gospodarczego
 5. dr Katarzyna Maj-Waśniowska, dr Anna Wichowska – Prawno-finansowe uwarunkowania funkcjonowania miast metropolitalnych w Polsce – doświadczenia pandemii Covid-19  

Dyskusja

15.45 – 16.45 (sala 127)  Sesja „Zmiany w realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego” (link zielony)

 Prowadzący: dr hab. prof. UEK Artur Walasik, dr hab. UEK Agata Niemczyk

 1. dr hab. prof. UPP Aleksandra Łuczak, dr hab. prof. UWM Sławomir Kalinowski – Nowy barometr ubóstwa jako narzędzie wsparcia samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej
 2. mgr Bartosz Namieciński – Finansowo- prawne aspekty sprzedaży paliwa stałego gospodarstwom domowym przez gminy    
 3. mgr Łukasz Satoła, dr Aldona Standar, dr Agnieszka Kozera – Budowa gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym i jej regionalne zróżnicowanie w Polsce
 4. mgr Kacper Siwek, Luka finansowa w oświacie – dochody JST jako źródło finansowania zadań oświatowych   
 5. dr Joanna Śmiechowicz,  dr Małgorzata Mazurek-Chwiejczak  – Zapewnienia zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem kanałów oddziaływania samorządu terytorialnego

Dyskusja

16.45 – Zakończenie i podsumowanie Konferencji (sala 127)   (link zielony)

Prowadzący: dr hab. prof. UwB Dorota Wyszkowska, prof. dr hab. Magdalena Zioło

LINKI DO LOGOWANIA DO SESJI:

LINK ZIELONY
LINK NIEBIESKI

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu konferencji