Publikacje konferencyjne

Do Autorów

Organizatorzy rekomendują następujące czasopisma i monografie, w których uczestnicy mogą opublikować prezentowane na Konferencji wyniki badań:

– „Optimum. Economic Studies” (70 punktów na liście MEiN),

– “Samorząd Terytorialny” (40 punktów na liście MEiN)

– “Finanse Komunalne” (40 punktów na liście MEiN)

– “Folia Oeconomica Stetinensia (FOS)” (40 punktów na liście MEiN)

“Energies” (140 punktów na liście MEiN) – Special Issue “Energy Transition in the Regions—Goals, Determinants, Diversification and Sources of Financing” Guest Editors: Prof. Dr. Beata Zofia Filipiak, Prof. Dr. Dorota Wyszkowska, Prof. Dr. Marek Dylewski

 

 

– IGI Global “Financing Regions Toward Sustainability in the Midst of Climate Change Risks and Uncertainty” eds. B.Z.Filipiak, I.Nawrolska, D.Kordela (rezenzowany rozdział – odpłatność 0 zł)

– recenzowanej monografii w wydawnictwie z aktualnej listy czasopism i wydawnictw punktowanych  MEiN –  (120 pkt za monografię w zależności od liczby osób z tej samej jednostkodyscypliny). Sugerowana objętość monografii: 4-5 arkuszy wydawniczych (do ustalenia z redaktorem monografii)

W przypadku wyboru monografii  (nie dotyczy IGI Global) prosimy  o wcześniejszy kontakt z redaktorem monografii w celu ustalenia tematu i objętości pracy. Rozdziały do monografii będą zbierane do końca kwietnia 2023 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odstąpienia od wydania monografii, jeżeli liczba osób zgłaszających publikację rozdziału nie przekroczy 10. Kontakt w sprawie tematyki monografii:

dr Izabela Nawrolska – izabela.nawrolska@usz.edu.pl

dr Dominika Kordela – dominika.kordela@usz.edu.pl

Organizatorzy nie pobierają opłat za monografię (nie dotyczy IGI Global – publikacja bezpłatna), gdyż każdy z autorów rozdziału będzie bezpośrednio rozliczał się z Wydawnictwem Uniwersytetu Szczecińskiego. O procedurze rozliczeniowej autor rozdziału zostanie poinformowany przez redaktora monografii. Koszty wydania rozdziału będą wypadkową liczby stron oraz elementów graficznych. Koszt wydania jednego rozdziału nie powinien przekroczyć 1.200 zł netto (co jednak jest uzależnione od wzrostu cen za druk monografii).

W planowanych do wydania publikacjach mogą zostać zamieszczone artykuły, które spełnią wymogi edytorskie, uzyskają pozytywne recenzje i zostaną przygotowane zgodnie z zasadami etycznymi. Prosimy o zapoznanie się z wymogami edytorskimi, profilem i cennikiem poszczególnych Redakcji.

Tematyka i profile czasopism są dostępne na stronach internetowych:

–  http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj,

https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/czasopisma/finanse-komunalne

https://wnus.edu.pl/fos/en/page/home

https://www.igi-global.com/publish/call-for-papers/call-details/6131,

– Energies – link zostanie podany wkrótce

Informujemy, że publikacja w – IGI Global   “Financing Regions Toward Sustainability in the Midst of Climate Change Risks and Uncertainty” jest publikacją bezpłatną.

Przyjęcie artykułu na Konferencję nie stanowi gwarancji publikacji artykułu w wybranym czasopiśmie lub w monografii.